Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

Wetgeving

Hieronder vindt u een overzicht om u wegwijs te maken in de wetgeving die betrekking hebben op ioniserende straling. Deze documenten kunnen geconsulteerd worden op de internetsite van het Ministerie van Justitie: www.just.fgov.be of de juridische website van het FANC: http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/

Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, p 19537-19545.

Koninklijk besluit van 20 juli 2001, houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2001, p 28906 - 29193.

Koninklijk besluit van 2 april 2002, tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van de ioniserende stralingen resulteren, Belgisch Staatsblad van 20 juni 2002, p 28906 - 29193.

Koninklijk besluit van 18 november 2002, houdende regeling van de erkenning van uitrustingen bestemd voor de opslag, verwerking en conditionering van radioactief afval, Belgisch Staatsblad van 3 december 2002, p 54352 - 54355.

Federaal Agentschap voor nucleaire controle - notificatie - lijst van de erkende geneesheren in toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, eveneens de artikels 75 en 81.1, Belgisch Staatsblad van 29 november 2002, p 53995 - 53999.

Koninklijk besluit van 17 oktober 2003, houdende de opstelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied, Belgisch Staatsblad van 20 november 2003, p 55874 - 55940.

Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeldt in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen, zie FANC.

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de Gewesten met betrekking tot het beheer van vrijgegeven afvalstoffen, van 17 oktober 2002, Belgisch Staatsblad van 15 januari 2003, p 1331 - 1333.

Koninklijk besluit van 18 december 2002, tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de behandeling van voedsel en voedselingrediŽnten met ioniserende stralingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, Belgisch Staatsblad van 17 januari 2003, p 1546 - 1548.

Koninklijk besluit van 4 juli 2011 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang (ADR), Belgisch Staatsblad van 8 juli 2011, p 38850. (Deel 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9)

Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) - reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID - januari 2011). (Deel 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)

Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 4 van het KB van 20 juli 2001 (uitbreiding lijst van beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen aangewend worden), Belgisch Staatsblad 30 maart 2012, p 20312 - 20314.

+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)