Home Logo Controlatom
... keeping the doses low by
           setting the standards high ...

NL • FR • EN  
Dosiclient

Privacy Statement

Aan de hand van deze privacyverklaring, wensen wij u de volgende informatie te verstrekken in met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is Vinçotte Controlatom vzw, met maatschappelijke zetel te B-1800 Vilvoorde, Jan Olieslagerslaan 35, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0407.933.795 – RPR Brussel.

De verwerkingsverantwoordelijke kan worden bereikt per telefoon op het nummer +32 2 674 51 20 en via e-mail op het adres controlatom@vincotte.be .

De persoon die de verwerkingsverantwoordelijke heeft aangeduid voor alle aspecten inzake bescherming van persoonsgegevens kan worden bereikt via e-mail op het volgende adres gdpr@vincotte.be.

Verwerking van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

Bij een eenvoudig bezoek van onze website (www.controlatom.be) worden, buiten d.m.v. cookies, geen persoonsgegevens over u verzameld en surft u derhalve anoniem. Voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website verwijzen wij graag naar ons cookie-beleid.

Indien u evenwel gebruik wenst te maken van de online dienst van Vinçotte Controlatom, m.n. het klantenportaal “Dosiclient” (www.dosiclient.controlatom.be), zullen wij genoodzaakt zijn om bepaalde persoonsgegevens van u te vragen en deze te verzamelen. De karakteristieken van een dergelijke verwerking worden hierna nader toegelicht.

Indien Vinçotte persoonsgegevens verzamelt via de website, zal Vinçotte de nodige beveiligingsmaatregelen nemen teneinde de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verwerking van persoonsgegevens binnen Vinçotte Controlatom

Vinçotte Controlatom verwerkt gegevens van verschillende categorieën van personen zoals klanten, leveranciers, personeel, websitebezoekers en andere derden. De karakteristieken van deze verwerkingen verschilt naargelang de categorieën van personen.

Doel van de verwerking:

 • Klantengegevens: leveren van onze diensten, uitoefenen van onze activiteiten, boekhouding, marketing, klantenbeheer, klantendienst, uitvoering van de overeenkomst, zenden van nieuwsbrieven en e-mailnotificaties, opvolgen dosisresultaten (zie Dosisopvolging)...
 • Leveranciersgegevens: aankoop goederen en diensten, leveranciersbeheer, boekhouding, marketing, uitvoering van de overeenkomst...
 • Personeelsgegevens: zie privacybeleid op de jobsite van Vinçotte Controlatom of Vinçotte
 • Gegevens websitebezoekers: marketing, toezenden van nieuwsbrieven, toezenden van e-mailnotificaties; Zie verder: Dosisopvolging
 • Gegevens van andere derden: prospectenbeheer, identificeren van potentiele leveranciers, marketing, public relations, ...
 • Dosisopvolging (al dan niet via Dosiclient): opvolgen van de personeelsdosis voor beroepshalve aan ioniserende straling blootgestelde werknemers

Rechtsgrond van de verwerking:

 • Klantengegevens: Uitvoeren van de overeenkomst; vervullen van wettelijke verplichtingen; gerechtvaardigd belang; toestemming
 • Leveranciersgegevens: Uitvoeren van de overeenkomst; vervullen van wettelijke verplichtingen; gerechtvaardigd belang; toestemming
 • Personeelsgegevens: zie privacybeleid op de jobsite van Vinçotte Controlatom of Vinçotte
 • Gegevens websitebezoekers: toestemming; gerechtvaardigd belang; Zie verder: Dosisopvolging
 • Gegevens van andere derden: toestemming; gerechtvaardigd belang
 • Dosisopvolging (al dan niet via Dosiclient):
  • Uitvoeren van de overeenkomst
  • KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
  • KB van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s voortkomende uit ioniserende straling
  • Europese RP 160 (voorheen RP 73) document (opgelegd middels het besluit van het FANC van 1 juli 2008 tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie).

 

Duur van de verwerking en de bewaring:
Persoonsgegevens worden door Vinçotte Controlatom verwerkt en bewaard voor de periode die noodzakelijk is in functie van de finaliteit en de aard van de relatie tussen Vinçotte Controlatom en uzelf. Veelal worden gegevens bewaard voor de duurtijd van de overeenkomst, vermeerderd met de wettelijke bewaartermijn en de duurtijd van een eventueel geschil.

 • Klantengegevens: Duurtijd van de overeenkomst + wettelijke bewaartermijn
 • Leveranciersgegevens: Duurtijd van de overeenkomst + wettelijke bewaartermijn
 • Personeelsgegevens: zie privacybeleid op de jobsite van Vinçotte Controlatom of Vinçotte
 • Gegevens websitebezoekers: zo lang u zich niet hebt uitgeschreven; Zie verder: Dosisopvolging
 • Gegevens van derden: Persoonsgegevens die niet gekoppeld zijn aan een contractuele relatie zullen na een periode van 18 maanden worden verwijderd indien er geen gerechtvaardigd belang meer is in hoofde van Vinçotte Controlatom.
 • Dosisopvolging (al dan niet via Dosiclient): Duurtijd van de overeenkomst + wettelijke bewaartermijn

Soorten persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Klantengegevens: Naam, (professioneel) adres, functie, (primaire) taal, (professioneel) telefoonnummer, (professioneel) faxnummer, (professioneel) e-mailadres, geslacht, BTW/ondernemingsnummer, rekeningnummer van de klant natuurlijke persoon. Zie verder: Dosisopvolging.
 • Leveranciersgegevens: Naam, (professioneel) adres, functie, taal, (professioneel) telefoonnummer, (professioneel) faxnummer, (professioneel) e-mailadres, geslacht, BTW/ondernemingsnummer, rekeningnummer van de leverancier natuurlijke persoon.
 • Personeelsgegevens: zie privacybeleid op de jobsite van Vinçotte Controlatom of Vinçotte
 • Gegevens websitebezoekers: e-mailadres, naam, taal, bedrijf, datum inschrijving, sectoren waarin de gebruiker ge├»nteresseerd is, versie van privacybeleid waarmee akkoord is gegaan; zie verder: Dosisopvolging
 • Gegevens van andere derden: Naam, (professioneel) adres, functie, (primaire) taal, (professioneel) telefoonnummer, (professioneel) faxnummer, (professioneel) e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BTW/ondernemingsnummer.
 • Dosisopvolging (al dan niet via Dosiclient): dosisresultaat, naam, geslacht, adres, professionele functie, taal, geboortedatum en rijksregisternummer.

(Categorieën van) Ontvangers van de verzamelde persoonsgegevens Met het oog op het vervullen van het doel is Vinçotte Controlatom genoodzaakt uw persoonsgegevens zowel intern als extern te (laten) verwerken. In beginsel worden de persoonsgegevens enkel op een need-to-know basis overgemaakt aan de ontvangers en zijn passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Intern worden uw persoonsgegevens normaal gezien enkel verwerkt door werknemers van Vinçotte Controlatom die uw persoonsgegevens moeten verwerken (uw contactpersoon, management, de dienst planning, de dienst boekhouding, de IT dienst, juridische dienst, ...).

Extern worden uw persoonsgegevens gedeeld met verschillende externe ondernemingen die diensten leveren aan Vinçotte Controlatom, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, medische/technische/juridische adviseurs en andere professionele adviseurs, enz. Met alle personen/entiteiten die in het kader van de (gegevensbeschermings)wetgeving als verwerkers kunnen worden aangezien, heeft Vinçotte Controlatom een verwerkersovereenkomst gesloten teneinde te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Uw gegevens worden eveneens gedeeld met overheidsinstanties waar noodzakelijk.

De gegevens voor dosisopvolging worden (al dan niet via Dosiclient) verwerkt door werknemers van Vinçotte Controlatom – dienst dosimetrie. De dosisresultaten worden, enkel op vraag van de klant, eveneens doorgestuurd naar een aantal externe partijen, met name zij die wettelijk gezien instaan voor de opvolging van de dosimetrie

 • De verantwoordelijke voor de dosimetrie van de klant
 • De verantwoordelijke dienst fysische controle
 • De verantwoordelijke arbeidsgeneesheer
 • Het nationaal blootstellingsregister van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

 

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u:

 • het recht om van Vinçotte Controlatom de bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. In het positieve geval kan u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen wanneer u vaststelt dat Vinçotte Controlatom over onjuiste of onvolledige persoonsgegevens beschikt.
 • het recht Vinçotte Controlatom te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de (gegevensbeschermings)wetgeving, buiten indien een wettelijke verplichting, het gerechtvaardigd belang of de uitvoering van de overeenkomst ons verhinderen deze gegevens te wissen.
 • het recht Vinçotte Controlatom te verzoeken om, in bepaalde door de (gegevensbeschermings)wetgeving bepaalde gevallen, de verwerking te beperken.
 • het recht om de persoonsgegevens die u aan Vinçotte Controlatom heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of deze door Vinçotte Controlatom aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.
 • het recht om, in de door de (gegevensbeschermings)wetgeving bepaalde gevallen, bezwaar te maken tegen een verwerking.
 • het recht om, in de door de (gegevensbeschermings)wetgeving bepaalde gevallen, niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft zoals het evalueren van persoonlijke aspecten met betrekking tot de uitvoering van werk, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, enz.
 • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken indien u voor een bepaald verwerkingsdoeleinde uw toestemming hebt gegeven aan Vinçotte Controlatom om uw gegevens te verwerken.

 

U kan uw rechten laten gelden door een e-mail te sturen naar gdpr@vincotte.be.

Indien u van mening bent, dat uw rechten zijn geschonden, hebt u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, voor België:

Gegevensbeschermingsautoriteit
EmailContact@apd-gba.be

Verklaring betreffende de verstrekte persoonsgegevens

U verklaart dat alle door u verstrekte gegevens oprecht en juist zijn en dat Vinçotte Controlatom niet aansprakelijk zal zijn voor enige schade die voortvloeit uit fouten in de door u verstrekte gegevens.

Door uw persoonlijke gegevens ter beschikking te stellen via deze weg verklaart U bovenstaande privacyverklaring te hebben gelezen, begrepen en zich ermee akkoord te verklaren.

Wij danken U alvast voor uw interesse in de diensten van Vinçotte Controlatom.”

+32 (0)2 674 51 20
Interventie in geval van een incident
(wachtdienst - 24/24 - 7/7)